Zakres świadczonych usług

Świadczę kompleksową, stałą i doraźną pomoc prawną wszystkim podmiotom prawa (za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, administracyjnego i pracy.

I. Prawo gospodarze i handlowe

 • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz prawnych.
 • Sporządzanie umów, statutów oraz innych aktów prawnych i dokumentów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z łączeniem, podziałem, przekształcaniem, upadłością oraz restrukturyzacją spółek.
 • Przygotowywanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Reprezentacja klientów w sprawach rejestracji spółek.
 • Sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo prawne i procesowe klientów przed wszystkimi sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach gospodarczych i handlowych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa : zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa transportowego.
 • Reprezentacja klientów przed organami ewidencji działalności gospodarczej.
 • Windykacja należności klientów.

II. Prawo cywilne

 • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz prawnych.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów o charakterze cywilnoprawnym związanych z przedmiotem działalności klientów.
 • Sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo prawne i procesowe klientów przed wszystkimi sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych.
 • Windykacja należności klientów.

III. Prawo administracyjne

 • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz prawnych.
 • Opiniowanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych i dokumentów z zakresu działalności jednostek administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa : nieruchomości, budowlanego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, weterynaryjnego, wodnego i łowieckiego.
 • Sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo prawne i procesowe klientów w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Windykacja należności klientów.

IV. Prawo pracy

 • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz prawnych.
 • Sporządzanie umów o pracę, regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy związanych z przedmiotem działalności klientów.
 • Sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo prawne i procesowe klientów przed wszystkimi sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • Windykacja należności klientów.